Tonchev.net

Съкратена версия на книгата на Георги Тончев NET ZERO AVIATION / Patents & know-how може да изтеглите от Т У К !

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Екоенергетика      Zero CO2 Energy

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

Крилото в затворен контур

нулира всички нежелани въздушни циркулации, причинена от периферните крилни вихри, с което се избягва индуцираното челно съпротивление, което е около 37% от общото съпротивление на самолета. В резултат далечината на полета нараства с около 35%. Резултатите са получени от изпитания в реални условия на мащабно умалени прототипи. Разработката е световна патентна новост от 2023 г. по официалното становище на Патентното ведомство, което може да изтеглите от ТУК !

Патенти и ноу-хау за енергоикономична авиация и резултати от изпитания на прототипи може да изтеглите от ТУК

Вижте хибриден летателен апарат вертолет-самолет с тандем пръстеновидни елиптични крила COPTIPLANE ™ ТУК !

Несиметричното намаляване площта на овалното крило запазва нулеви периферни загуби (37% от общото съпротивление на въздуха),, но намалява подeмната му сила. Тя се пре-компенсира от по-малката собствена маса на крилото и по-ниското му повърхностно въздушно съпротивление, заради намалената му повърхност и вдлъбнатини от долната му страна (подобно на вдлъбнатините на топките за голф). Такива категорични резултати получихме от лабораторни измервания при вятърни и хидрокинетични турбини с подобни елипсовидни лопати

The asymmetric reduction in the area of the oval wing maintains zero wingtip induced drag (37% of total drag), but reduces its lift. It is over-compensated by the wing's lower self-mass and lower skin friction drag, due to its reduced wing surface area and dimples (similar to the dimples on golf balls) on its underside. We obtained such definitive results from laboratory measurements on wind and hydrokinetic turbines with similar elliptical blades

Безпериферни пръстеновидни овални и бокс квазикрила

С овално пръстеновидно крило Варио Коптер ™ е първият в света конвертоплан с фиксирано овално крило. Витлата с фиксиран вал са за вертикално излитане и кацане, както и за крейсерски хоризонтален полет със значителна икономия на гориво (енергия). Овалното крило е с повишено аеродинамично качество при един и същ размах. Това намалява огъващите му натоварвания, както и амплитудите им, което увеличава надеждността и експлоатационния му живот. Овалното пръстеновидно крило е интегрирано в силовата рамка на Варио Коптер™. Благодарение на овалното(ите) крило(а) 100% се нулират загубите на енергия в перифериите на крилото. Така се увеличава радиусът му на действие до 35% при същата полетна маса. При същия плетен радиус на действие полезният товар се увеличава до 30% при същия разход на гориво - енергия. Варио Коптер ™ e световна патентна новост - официалното становище на Патентното ведеомство може да изтеглите ТУК  Становището на Патентното ведомство за световна патентна новост на овално крило може да изтеглите от ТУК !

Радикално новите ВАРИОКОПТЕРИ са с овални крила, което означава, че те могат да бъдат с двойно по-малък крилен размах, но якостно и аеродинамично значително да превъзхождат конвенционалните летателни машини със съпоставими параметри. А всяко такова крило има активна крилна площ, приблизително колкото на две единични крила. Но няма крилни периферии и затова няма периферни вихрови загуби при летенето, които индуцират 37% от общото съпротивление на самолета.
Иновативните пространствени крилни структури са очевидно механично по-яки и с по-малък крилен размах при една и съща полезна крилна площ. Затова за тях разработихме по-тънки и по-леки крилни профили, които са с по-малко челно съпротивление във въздуха. А то е най-важното за всички авиационни транспортни средства. Известно е, че необходимата мощност за моторните въздушни машини нараства с третата степен на скоростта им. Но ако се намали дебелината на крилото 3 пъти, необходимата мощност ще е 3 пъти по-ниска, при един и същ размах на крилото. Затова разработихме тънки крилни профили, включително и с малки вертикални ръбове под тях, с което едновременно да препятстваме периферните загуби и да увеличим въздушното налягане под крилото, с което автоматично расте и подемната му сила. Подобен резултат се получава при тънки крила с гладки горни и грапави долни повърхности.

Електрическите двигатели са в пъти по-високо ефективни от двигателите с вътрешно горене, независимо, дали необходимото му електричество е от електрически акумулатори или се генерира на борда от водородни горивни клетки. Допустимо е използването на ракетни ускорители за вертикално излитане. Хоризонталният полет винаги е значително енергийно по-ефективен с крило. А разработените аеромобили са с овално крило, което им гарантира поне 35 % по-висока енергоикономичност. Овалното крило е двойно или три пъти по-компактно, когато крилото е съставено от 2 - 3 успоредни крилни площи (световна патентна новост). А такива каскадни крила могат да се препозиционират за пътно движение по улици и за летене. Такава иновативна разработка е световна патентна новост за аеромобил. Официалното положително становище на патентното ведомство може да изтеглите от ТУК.

Очевидно е, че всички вертикално летящи транспортни средства имат ротори, които са над купетата им. Това означава, че техният център на тежестта им е много по-високо. Този факт прави наземното им движение много нестабилно. Затова разработихме интегрирана кормилна система, която, синхронно с кормилната уредба, странично премества и центъра на тежесттаази система е световна патентна новост от 2023 г. Може да изтеглите официалното становище на Патентното ведомство от ТУК 

Иновативните пространствени крилни структури са очевидно механично по-яки и с по-малък крилен размах при една и съща полезна крилна площ. Затова за тях е препоръчително да се ползват по-тънки и по-леки аеродинамични профили, но без да се нарушават аеродинамичните им качества. По-тънките профили имат по-малко челно съпротивление във въздуха. А то е най-важното за всички авиационни транспортни средства. Известно е, че необходимата мощност за моторните въздушни машини (респективно разход на ток, гориво ит.н.) нараства с третата степен на челното им съпротивление. А това означава, че ако се намали това съпротивление 3 пъти, необходимата мощност ще е 27 пъти по-ниска.
Затова са необходими иновативни разработки на тънки крилни профили, за да се подобрят аеродинамичните – хидродинамичните им качества. За да се постигнат качествено нови технически решения за обмитаните им повърхности следва да се разработят нови материали и съответните им технологии. Целта е с нови структурирани материали, в композитни конструкции, да се постигне по-добър пасивен контрол, включително и чрез енергизиране на граничния слой на обмитаните повърхности. Такива иновативни решения са напълно приложими, не само на въздушните превозни средства, но и на сухопътните, водните и подводните. Както и за всякакви аеродинамични и хидродинамични приложения. Една крилна иновация е тънко крило с квази аеродинамичен профил, както са показани на видеата.

Повече вижте на  http://www.variocopter.com

Oval ring wing Vario Copter™

With an oval ring wing, the Vario Kopter™ is the world's first fixed oval wing convertible. Fixed shaft propellers are for vertical take off and landing as well as cruising level flight with significant fuel (energy) savings. The oval wing has increased aerodynamic quality at the same span. This reduces its bending loads, as well as their amplitudes, which increases its reliability and service life. The oval ring wing is integrated into the power frame of the Vario Copter™. Thanks to the oval wing(s), 100% energy losses at the wing periphery are zeroed out. This increases its radius of action to 35% at the same flight mass. With the same flight radius of action, the payload increases to 30% with the same fuel - energy consumption.

Кратка методика за проектиране на иновативни летателни средства http://aero-innovation.eu/TECH.htmlПо

Повече видео за вертикално излитащи крилати дронове за далечни разстояния може да видите ТУК !

Повече иновации за новия тип летателен апарат АЕРОКАТАМАРАН (с видео и текст) може да разгледате ТУК !

You can see more innovations for the new type of aircraft AEROCATAMARAN (with video and text) HERE!

More see at: http://www.variocopter.com

 

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

HOME   НАЧАЛО

Copyrights byi’ George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma