Tonchev.net

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

Милиард грантови пари за саниране на сгради

Наложилото се у нас лепене на стиропор по външните стени не решава проблемът с топлоизолацията, защото най-голяма част от топлината на сградите "излита" през СТЪКЛАТА на прозорците им. Затова е най-логично топлоизолацията първо да се прави там, откъдето се губи най-много топлина. Разработените прозрачни топлоизолационни пана са по-евтини от външната топлоизолация. Топло-шумо изолационните пана са отвътре на прозорците. Те се слагат и свалят без мокри процеси, без скелета и катерене по фасадите, без инструменти и без специални умения и са универсално приложими за съществуващи и нови дограми. Такива пана са като комарници за прозорци и балконски врати и се правят по подобен начин.Те са основната част от световна патентна новост - официалното становище от Патентното ведомство може да изтеглите от ТУК! Поевтиняването на фотоволтаиците в световен мащаб, както субсидирането им, включително и на електрохимичните акумулатори, разкрива нови широки икономични възможности за автономна климатизация на сгради и подгряване на битова вода за сметка на неизчерпаемата слънчева енергия. Разработихме такава "Автоматизираната фотоволтаична система с оптимизирана топлинна и електрохимична енергоакумулация за климатизация и подгряване на битова вода" Тя е световна патентна новост от 2023 г.- от тук може да изтеглите становището на Патентното ведомство

Интегрирани фотоволтаици с отражатели на фасади

На последното видео се вижда, че слънчевите лъчи преминават два пъти през водата в прозрачните маркучи. Първият пряко и вторият път - като отразени от огледалото под тях. Известно е, че водата напълно поглъща топлите лъчи и изцяло пропуска видимата светлина. Фотоволтаиците  се загряват от топлините лъчи, което влошава електрическата им генерация. В случая, само студени видими лъчи се отрязват от рефлектора. Така фотоволтаиците генерират ток от видимите преки лъчи и от студените отразени видими лъчи, което увеличава ефективността им, без допълнително загряване. А понеже топлинните лъчи двукратно се поглъщат от водата в прозрчните маркучи, то ефективността на цялата система се повишава с около 40%. Затова с показаната конфигурация максимално се уплътнява слънчевото греене. А поради описания синергичен ефект се постига по-висока ефективност от всички известни хибридни термо-фотоволтаичин сиситеми.

Показаното на горните три видея е част от световна патентна новост. Официалното становище от Патентното ведомство може да изтеглите от ТУК!

Водното охлаждане на фотоволтаиците може да бъде заменено, или комбинирано, с термоелектрическо охлаждане, както е в тази световна патентна новост за дистанционно обучение. Тя може да бъде внедрена частично на софтуерно ниво и цялостно (и на хардуерно ниво). А правната интерактивна дистанционна система цялостно може да се внедри на софтуерно ниво. Двете разгледани системи могат да се внедряват комбинирано. При това се получава синергичен ефект, който решаващо повишава техническата и икономическата оценка на комбинацията.

Домашни и промишлени водородни когенератори за децентрализирана енергетика

Многократното поскъпване на природния газ вече направи икономически рентабилно генерираното място на водород като зелена алтернатива на газовите доставки. Например ползването на вятърна, фотоволтаичниа  и ядрена енергия за електролиза на вода. А съхранението и преноса на водород да става безопасно с негови съединения, например метал-хидриди.

The last video shows the sun's rays passing twice through the water in the transparent hoses. The first time directly and the second time - as reflected by the mirror under them. Water is known to completely absorb warm rays and completely transmit visible light. Photovoltaics are heated by heat rays, which degrades their electrical generation. In this case, only cold visible rays are reflected by the mirror. Thus, photovoltaics generate current from the visible direct rays and from the cold reflected visible rays, which increases their efficiency, without additional heating. And because the heat rays are twice absorbed by the water in the transparent hoses, the efficiency of the entire system increases by about 40%. Therefore, with the configuration shown, the sunlight is exploit as much as possible. And due to the described synergistic effect, a higher efficiency is achieved than all known hybrid thermo-photovoltaic systems.

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

HOME   НАЧАЛО

Copyrights by George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma